جامعه شناسی

( وبلاگ جامعه شناسی ایوب متانی )

پژوهشی چند وجهی در مورد شادی، نشاط و شعف ( 3 )

 

پس از معرفی سرفصل های مطالعه روان شناختی در رابطه با شادی و نشاط و شعف که در وبلاگ روان شناسی مان گذاشته ایم اینک مطالعه جامعه شناختی به اطلاع عزیزان میرسد.

مطالعه جامعه شناختی ( 290 صفحه ) تالیف ایوب متانی زمستان 1388

 

فهرست مطالب

مقدمه. 9

ـ اصلاح قوانین اداری و بروکراسی.. 11

فصل اوّل سرمایه اجتماعی.. 14

سرمایه در مفهوم کلاسیک و جدید. 15

تاریخچه مفهوم سرمایۀ اجتماعی و تعریف آن.. 20

روابط اجتماعی و سرمایه اجتماعی.. 23

چند دیدگاه و تعریف از سرمایه اجتماعی.. 26

عوامل مؤثر بر شکل‌گیری سرمایه اجتماعی.. 33

بعد شناختیِ سرمایۀ اجتماعی.. 39

1ـ آگاهی و توجه به امور اجتماعی.. 39

بی‌تفاوتی.. 39

تعریف بی‌تفاوتی.. 42

2ـ اعتماد اجتماعی و عمومی.. 43

دیدگاه تئوری عقلانی دربارۀ اعتماد اجتماعی.. 50

رویکرد شناختی به اعتماد اجتماعی.. 52

دیدگاه نظریه بازی مجموع غیر صفر دربارۀ اعتماد. 53

دیدگاه مکتب مبادله دربارۀ اعتماد. 54

نظریه‌های خرد و کلان اعتماد اجتماعی.. 54

نظریه‌های کلان اعتماد اجتماعی.. 55

نظریه‌های خرد اعتماد اجتماعی.. 55

انواع اعتماد. 56

اعتماد بنیادی.. 56

اعتماد بین شخصی.. 57

اعتماد عام یا تعمیم یافته. 59

بعد عینی سرمایه اجتماعی.. 66

مشارکت اجتماعی.. 66

عوامل اثرگذار بر مشارکت و بی‌تفاوتی شهروندان.. 69

الف) عوامل اجتماعی و جامعه شناختی مؤثر بر مشارکت.. 70

1) قشربندی اجتماعی.. 70

2) پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی.. 71

3) قومیت.. 71

ب) عوامل و ملازمات روانشناختی مشارکت و بی‌تفاوتی.. 73

1) عزّت نفس: 74

2) احساس کارایی و اثرگذاری(sense of efficacy) 74

3) احساس اعتماد. 75

4) احساس بی‌قدرتی (sense of powerlessness) 77

5) پراکنش مسئولیت و غفلت جمعی.. 78

چگونگی تأثیر عوامل روانشناختی ـ اجتماعی.. 79

ج) اقتصاد سیاسی و تأثیر بر مشارکت و بی‌تفاوتی.. 80

دیدگاه نئوکلاسیک‌ها و گزینش عقلایی.. 80

هویت اجتماعی.. 84

هویت اجتماعی در دیدگاه کنش متقابل نمادی و عقاید روزنبرگ... 84

تعریف دیگر از سرمایه اجتماعی.. 89

سرمایه اجتماعی و دارایی.. 90

نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی.. 91

نقش سازمان‌های بخش دولتی.. 92

سطوح سرمایه اجتماعی.. 93

منابع فصل اول.. 95

فصل دوم اوقات فراغت.. 97

تعاریف اوقات فراغت (از دیدگاه‌های گوناگون) 99

رابرت پارکر. 103

چارلز هورتون کولی.. 104

هربرت مارکوزه. 104

تورشتاین وبلن.. 104

پیر بوردیو. 105

هایدی روزن باوم. 106

مکاتب فلسفی و اوقات فراغت.. 107

دیدگاه فلسفه ایده‌آلیسم. 107

دیدگاه فلسفه رئالیسم. 108

دیدگاه فلسفه پراگماتیسم. 109

زمینه‌های تاریخی و اجتماعی توجه به موضوع فراغت.. 112

جوانان و اوقات فراغت.. 117

مشکلات فراغتی دختران جوان.. 122

گذران اوقات فراغت.. 130

صور و انواع وقت گذرانی در ایران.. 135

کارکردهای فراغت.. 138

رابطه بازی و اوقات فراغت.. 139

رابطه کار و اوقات فراغت.. 140

رابطه تفریح و اوقات فراغت.. 140

رابطه بیکاری و اوقات فراغت.. 141

استفاده صحیح از اوقات فراغت.. 142

تعریف گروه بین‌المللی جامعه شناسی از اوقات فراغت.. 144

اثرات مثبت توجه به اوقات فراغت.. 145

اثرات نامطلوب عدم توجه به اوقات فراغت.. 145

ـ کمبود پول برای هزینه کردن در راه تفریحات: 146

ـ فقدان تسهیلات: 146

ـ فقدان مهارت برای انجام این گونه امور: 147

تفریح.. 147

آثار تفریح بر شادی و جنبه‌های دیگر سلامتی.. 148

عاطفۀ مثبت.. 148

ورزش.... 150

کلوپ‌های اجتماعی و گروه‌های تفریحی.. 151

موسیقی.. 152

تعطیلات و گردشگری.. 153

کار داوطلبانه. 154

جشن‌ها و مناسک دسته‌جمعی.. 155

منابع فصل دوم. 158

فصل سوم آنومی و آسیب‌شناسی اجتماعی.. 162

تعریف مفهومی آنومی.. 164

مفهوم آنومی از نظر دورکیم. 165

مفهوم آنومی نزد «مرتن». 170

سنخ شناسی مدل‌های تطابق و همنوایی افراد. 174

ابعاد تئوریک آنومی.. 177

ـ آنومی اجتماعی.. 177

ـ آنومی اقتصادی.. 179

ـ آنومی سیاسی.. 180

نرم اجتماعی.. 182

«ـ نظریه ساترلند. 183

نظریۀ کلوآرد. 183

عوامل مؤثر در پیدایش آنومی و انحرافات در سطح خانواده. 185

هنجارهای رسمی و غیررسمی.. 185

مفاهیم مرتبط و بینابینی در آسیب‌شناسی جامعه و همچنین توسعه اجتماعی.. 192

ـ مشارکت اجتماعی.. 192

یکپارچگی و وحدت.. 194

وحدت و یکپارچگی از چه به چه؟. 194

وجدان جمعی یا همبستگی اجتماعی.. 195

وندالیسم. 196

مبانی نظری وندالیسم. 199

بیگانگی و وندالیسم. 200

وندالیسم در نظریه‌های ناکامی، احساس اجحاف و پرخاشگری.. 205

آسیب‌شناسی رفتار شادی.. 209

منابع فصل سوم. 214

فصل چهارم عوامل اجتماعیِ نشاط.. 216

کار و اشتغال و رضایت شغلی.. 217

حقوق و دستمزد. 220

ماهیت شغل.. 220

ابعاد اجتماعی کار. 221

تأثیر کار بر پریشانی  و سلامت روان.. 222

اثر کار بر سلامتی.. 223

بیکاری و شادکامی.. 223

بازنشستگی.. 225

ثروت و پول.. 226

درآمد و شادی.. 227

عاطفه مثبت.. 227

اثر مقایسه کردن درآمد. 229

پول یک نماد است (ارزش نمادین پول) 231

طبقۀ اجتماعی.. 232

تأمین و رفاه اجتماعی.. 235

رفاه اجتماعی.. 237

روابط اجتماعی.. 240

روابط دوستانه. 241

عشق و ازدواج و تأهل.. 244

خانواده. 246

مذهب و دین.. 261

آموزش مهارت‌های اجتماعی.. 262

تحصیلات.. 264

رسانه. 265

سلامتی.. 265

شخصیت.. 266

ـ برون گرایی: 267

ـ روان نژندی: 268

سن.. 268

تفاوت‌های جنسیتی.. 270

فضاهای شهری و محیطی.. 271

فعالیت‌ها در فضاهای عمومی.. 277

طراحی برای تقویت روابط اجتماعی.. 279

1ـ گرد هم آوردن یا پراکندن.. 279

2ـ مخلوط کردن یا جداکردن.. 281

3ـ دعوت کردن یا دفع کردن.. 282

4ـ گشودن یا بستن.. 283

5ـ تراکم پیاده‌رو. 283

فرهنگ شادی و نشاط یا تفاوت‌های ملیتی در شادمانی.. 284

منابع فصل چهارم. 287

  
نویسنده : ایوب متانی ; ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٦
تگ ها :